เงื่อนไขการให้บริการ

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  • กรณีเกินเวลาที่กำหนด 30 นาทีแรก เศษนาทีคิดเป็น 1 ชม. เช่น เวลา 31 นาทีขึ้นไปคิดเป็น 1 ชม
  • จองบริการอย่างน้อย 24 ชม ก่อนวันรับบริการ
  • ยืนยันการจอง พร้อมชำระเงิน 100% ภายในเวลา 17.00 น ก่อนวันนัดรับบริการ
  • กรณีมีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกำหนด ลูกค้าชำระค่าบริการส่วนที่เพิ่ม ณ ปลายทาง
  • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ วินาศภัย ภัยธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาเดินทางเกินกำหนด ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

อัตราค่าบริการของ Package A และ Package B นี้ไม่รวมอยู่ใน Package

  1. ค่าผ่านทางพิเศษและค่าที่จอดรถที่อาจจะเกิดจากการเดินทาง 
  2. ผู้ช่วยการพยาบาล NA ช่วยดูแล

กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการ ผู้ช่วยการพยาบาลดูแลระหว่างเวลา ให้บริการ : อัตราค่าบริการ 1,800 บาท


29 กันยายน 2564

ผู้ชม 934 ครั้ง

Engine by shopup.com